Målet


Biobankens provsamlingar används till exempel för cancerforskning. Biobanksforskning syftar till att utveckla bättre behandlingsmetoder och främja folkhälsan.


Biobankernas mål är att utveckla nya behandlingsmetoder och främja folkhälsan genom medicinsk forskning.

Inom den finländska hälsovården har prover samlats in i över hundra år. De splittrade provsamlingarna har genom en reform kombinerats till större helheter på biobanker så att forskare snabbt och enkelt kan få tillgång till prover för sina studier.

Genom att kombinera biologiska data från provsamlingarna och uppgifter om hälsotillståndet är det lättare att förstå uppkomsten av sjukdomar och behandla dem.

Provsamlingarna kan användas i till exempel cancerforskning. Proverna kan användas för att undersöka förhållandet mellan genetiska faktorer bakom olika sjukdomar, miljöfaktorer och levnadsvanor. Resultaten kan användas för att utveckla bättre läkemedel, behandlingsmetoder och diagnostik. I bästa fall kan biobanksforskningen leda till ny kunskap om förebyggande behandlingar och främja egenvården.

Biobankerna bidrar till finländsk forskning och främjar hälsan både i Finland och globalt – och förbättrar samtidigt Finlands konkurrenskraft.

Proverna tas i samband med normal vård


Biobanken har inget eget ställe för insamling av prover utan proverna tas av patienterna i samarbete med sjukhuset där de behandlas.


Det är frivilligt att överlämna prov. På sjukhusen tar man varje dag olika slags prover av patienterna. En del av provet, till exempel en bit vävnad eller ett provrör med blod, kan med patientens samtycke sparas på biobanken.

Som provgivarna stödjer man medicinsk forskning för att utveckla nya läkemedel, behandlingar och diagnostik.

Biobanken får även prover till sin samling från olika forskningsprojekt som samlat prover för specifika forskningsändamål men som till följd av biobankslagen frigjorts till mer omfattande forskningsbruk.

Att lämna ett prov medför inga extra åtgärder eller kostnader för patienten och patienten kan neka till det helt utan konsekvenser.

Mer nytta av proverna i biobanker


Biobankens prover samlas in i samband med normal hälsovård och medicinska undersökningar.


Prover samlas endast in från människor. Proverna kan vara till exempel vävnad, blod, olika sekret eller DNA som isolerats från celler. Nya prover samlas hela tiden in från frivilliga. Fysiskt förvaras proverna i sjukhusens lager i Åbo, Björneborg eller Vasa.

Proverna förvaras på biobanken tills de behövs i någon studie. Proverna lämnas alltid till ut till forskning kodade så att man inte kan identifiera någon enskild person.

Efter avslutad studie återlämnas forskningsresultaten för varje prov till biobanken. Det innebär på sätt och vis att informationen med anknytning till ett prov ”förräntar sig”, eftersom provet och forskningsresultaten kan användas igen i framtida studier.

Så här används proverna


Prover som lämnas ut från biobankerna går igenom en noggrann och säker utlämningsprocess.


Biobanken lämnar endast ut prover och relaterade uppgifter till högklassig medicinsk forskning och produktutveckling.

Utlämnandet förutsätter ett positivt utlåtande av biobankens vetenskapliga styrgrupp.

Biobanken tecknar ett skriftligt avtal om utlämnandet med organisationen som forskaren arbetar för. Organisationen kan vara ett finländskt eller internationellt forskningsinstitut eller företag.

Vad är gamla prover?


Med gamla prover avses prover tagna innan biobankslagen trädde i kraft (1.9.2013) i samband med vård eller medicinsk forskning.

I biobankslagen ingår en särskild bestämmelse om att gamla prover kan överföras till en biobank antingen med direkt samtycke eller efter delgivning genom offentlig meddelande. Den aktör som tagit ett prov kan skicka ut ett meddelande om att proverna ska överföras antingen som personligt brev eller i vissa fall med ett meddelande som publiceras i medierna. Proverna får inte överföras om provgivaren förbjuder det.

Du kan göra elektrinisk förbud här .

Fördelar för provgivaren


Möjlighet att bidra till forskningen om den egna sjukdomen.

Tillgång till nya forskningsrön som kan vara till nytta i den egna behandlingen eller behandlingen av en anhörig.

Möjlighet att hjälpa andra människor som drar nytta av forskningsresultaten.

Inget behov av separata prover för olika studier, vilket sparar tid och möda.

Provgivarens integritet och rättigheter


Att skydda provgivarnas integritet är utgångspunkten för hela biobanksverksamheten.

Provgivarens uppgifter behandlas konfidentiellt på biobanken. Informationen om provgivarens identitet och proverna förvaras separat. Biobanken raderar provgivarens personuppgifter från proverna och relaterade uppgifter och ersätter dem med en kod.

Biobanken lämnar i regel ut prover och relaterade uppgifter till forskning utan personuppgifter.

Möjligheten att vid behov koppla samman ett prov och en person är viktig för att forskarna ska kunna erbjuda provgivarna eller deras anhöriga ny information om sjukdomar eller behandlingsmetoder. Provgivarens identitet kontrolleras (genom att öppna koden) på biobankschefens ansvar och under chefens övervakning.

Hanteringen av personuppgifter regleras av biobankslagen, personuppgiftslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om medicinsk forskning. Biobankens personregister hanteras enligt datasäkerhetskraven för sekretessbelagda uppgifter. Endast utsedda personer har tillgång till biobankernas register och användarrättigheterna övervakas.

I vissa studier kan det finnas särskilda skäl att lämna ut personuppgifterna tillsammans med proverna. I sådana fall förutsätter biobanken ett separat samtycke från provgivaren som endast gäller studien i fråga.

Provgivaren har rätt att få veta


om biobanken förvarar prov från honom/henne

på vilka grunder ett prov förvaras (samtycke eller anmälningsförfarande)

varifrån uppgifter om honom/henne inhämtats

vart prover och uppgifter om honom/henne lämnats ut eller överförts

bekräftade uppgifter om sitt hälsotillstånd som fastställts utifrån provet samt en förklaring av uppgifternas innebörd

Förfrågningar om information


För att information ska lämnas ut krävs en skriftlig förfrågan. Kontakta Auria Biobank för mer information, se kontaktuppgifter .

Spela Bioholvi


Spela Bioholvi och lär dig vad man riktigt gör på en biobank!

Biobank – är det ett finare namn på stället dit man slänger gamla äggskal och tepåsar? Eller är det där man samlar medicinska prover och information om proverna? Pröva vårt spel, Bioholvi, så får du veta svaret.

Bioholvi är ett mobilspel för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Avsikten är att berätta om biobankers verksamhet och syfte på ett roligt sätt.

OBS! Spelet finns bara på finska.

Så här fungerar det

  • Följ och delta i karaktärernas diskussioner
  • Svara på frågorna
  • Samla poäng för att komma framåt i äventyret

Spelets egenskaper

  • Ett kompakt men ändå omfattande informationspaket om biobanker
  • Intressant information om den medicinska forskningens betydelse
  • Intressant handling med flera olika sidoberättelser
  • Roliga färggranna illustrationer

KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 10, 20520 Åbo

PL 52, 20521 Åbo

050 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.