Forskare

Auria Datatjänster erbjuder datasök- och analystjänster för forskare speciellt inom ÅUCS upptagningsområde för högspecialiserad vård.

Patientdata kan användas i forskning inom hälsovården, i styrning, kvalitetskontroll och i utvecklingen.
För forskning inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt behövs tillstånd från sjukvårdsdistriktet. För forskning inom Satakunta och Vasas distrikt behövs tillstånd från respektive centralsjukhus. TurkuCRC bistår med information vid ansökan.
Auria Datajänster överlåter patientinformation endast mot ett giltigt tillstånd som täcker materialets innehåll.

Registerundersökningar och kvalitetsprojekt på patientdata i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Med registerundersökning avses en undersökning där man inte kontaktar berörda personer, utan endast använder befintlig patientinformation. Tillstånd för registerundersökning krävs för vetenskaplig forskning och för kvalitets- och utvecklingsprojekt, ansökan görs på blankett YHT 52a, Rekisteritutkimuksen laatuhankkeen lupahakemus, detta gäller även forskare utanför VSSHP. Anvisningar för ansökningsförfarandet finns på (endast på finska):Tutkimuspaikan tutkimuslupa.

Ifylld blankett med bilagor skickas till TurkuCRC för behandling. Lagen kräver inte etiska rådets utlåtande vid registerundersökningar.
Om man t.ex. använder både ÅUCS och något nationellt register måste man ansöka om tillstånd för alla olika register man söker information i, ansöks skilt från varje registeransvarig. I stället för många separata tillstånd från olika instanser kan man ansöka om tillstånd från THL, om man behöver söka i många organisationers data. Efter att tillstånd beviljas bör forskaren skicka det till Auria Datatjänster som utför sökningen.
Auria Datatjänster utför även data-analys på materialet vid behov.

Jos tutkimuksessa ei oteta yhteyttä tutkittaviin, vaan käytetään ainoastaan olemassa olevia potilaskertomustietoja, on kyseessä rekisteritutkimus. Rekisteritutkimuksiin, sekä tieteellisen tutkimuksen että laatu- tai kehityshankkeen tarkoituksessa, haetaan lupa rekisteritietojen käyttöön YHT 52a Rekisteritutkimuksen laatuhankkeen lupahakemus (doc) – lomakkeella . Myös VSSHP:n ulkopuoliset tutkijat hakevat potilasrekisteritietojen saantiin lupaa tällä lomakkeella. Lupamenettelyt löytyvät tarkemmin TurkuCRC:n ohjeistosta kohdasta Tutkimuspaikan tutkimuslupa.

Lomake toimitetaan liitteineen TurkuCRC:hen tarkastettavaksi. TurkuCRC:stä lomake toimitetaan luvan puoltajalle ja myöntäjälle. Laki ei vaadi rekisteritutkimuksiin eettisen toimikunnan lausuntoa. Jos tutkimuksessa yhdistetään tietoja useasta terveydenhuollon rekisteristä tai muista kansallisista rekistereistä, tulee hakea lupaa tietojen saamiseen kultakin rekisterinpitäjältä erikseen. MIkäli on kyse useamman saman ministeriön alaisen viranomaisen rekistereistä, luvasta päättää kyseinen ministeriö. Useita terveydenhuollon rekistereitä käytettäessä voidaan erillisten lupien sijasta hakea myös THL:n käyttölupaa. Luvan myöntämisen jälkeen tutkijan tulee toimittaa lupalomake Kliiniseen tietopalveluun, jossa tehdään tarvittavat tietohaut. Kliininen tietopalvelu tarjoaa myös tiedon analysointipalvelua (ks.Hinnat).

Rekisteritutkimukset

Laatu- ja kehityshankkeet

Patientuppgifter överlämnas anonymiserade i första hand

För att skydda patienternas integritet ges patientuppgifter ut utan identifikationsuppgifter. Personnummer ges ut endast om det är nödvändigt för forskningsuppdraget och forskningstillståndet tillåter det. Forskaren förbinder sig alltid att hantera informationen varsamt och skyddat.
Auria Datatjänster gör även analyser som baserar sig på patientdata, utan att ge ut basuppgifterna. Även i detta fall ansöks om tillstånd på vanligt sätt.

Potilaiden tietosuojan ylläpitämiseksi Kliininen tietopalvelu luovuttaa potilastietoa ensisijaisesti koodattuna.Henkilötunnusta käytetään vain, kun se on tutkimuksen kannalta välttämätöntä. Molemmissa tilanteissa tutkija sitoutuu pitämään tiedot salassa ja käsittelemään niitä vain saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi Kliininen tietopalvelu tarjoaa myös potilastietoon perustuvia analyysituloksia itse potilastietoa luovuttamatta ja huolehtii näin tietosuojasta ja -turvasta. Luvat haetaan tällöinkin normaalisti.

Tillstånd behövs alltid för registerdata

Social- och hälsovårdens register är sekretessbelagda. Enligt lagen om patientens rättigheter 13 §, lagen om myndigheters offentlighet 621/1999 och personuppgiftslagen 523/1999 kan patientinformation användas för vetenskaplig forskning och statistikföring. Myndigheten kan bevilja tillstånd att använda information i sekretessbelagda dokument om det är klart att användningen inte kränker de personers integritet, för vilka lagen är stiftad.
Personuppgifter kan ges ut endast om mottagaren uttryckligen har tillstånd till dem. Om personuppgifterna är identifierbara direkt, eller indirekt via kodnycklar krävs i praktiken samtycke av de berörda. Samtycke krävs inte för vetenskaplig forskning, eller om det är orimligt svårt att kräva t.ex. på grund av uppgifternas ålder, mängd eller annan liknande orsak.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit ovat salassa pidettäviä. Lain potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 13 §:n mukaan potilasasiakirjatietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 ja henkilötietolain 523/1999 mukaisesti. Viranomainen voi antaa yksittäistapauksissa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 28 §). Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain, mikäli saajalla on oikeus käsitellä niitä. Jos tiedot ovat suoraan tai koodiavaimella tai muuten tunnistettavissa tiettyä henkilöä koskeviksi, niiden käyttö tutkimukseen edellyttää pääsääntöisesti suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos tutkimus on tieteellinen ja suostumusta ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia (ks. tarkemmin Henkilötietolaki 523/1999 14§).

Material

Om inte annat nämns är följande material tillgängligt ur ÅUCS system. Du kan fråga per e-post till ktp(at)tyks.fi om du inte hittar materialet du behöver. Vi tar i bruk nya datakällor fortlöpande.

Patientdata kan fås från följande system:

Oberon (från 2003)

Diagnoser / SASData (1992 - 2004)

Opera och Toti (från 1994)

Qpati (från 1993);

Radu (från 1996)

Aria (från 1997)

WebMarela (från 2004)

TYKSLAB (från 2005)

Mama (1995 - 2007)

Sjukhusinfektioner (från 2005)

Medikro/spirometri (från 2006)

Faktureringsbeslut/vårdavgifter från 2012

Pediator (planerad)

Ellei toisin mainita, aineistoja on tällä hetkellä saatavissa Tyksin tietojärjestelmistä. Mikäli et löydä toivomaasi aineistoa listasta, voit tiedustella sitä suoraan sähköpostitse osoitteesta ktp(at)tyks.fi. Pyrimme päivittämään listaa ja ottamaan uusia aineistoja käyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Käytettävissä ovat potilastietojärjestelmät joko kokonaisuudessaan tai soveltuvin osin.

Oberon (tiedot alkaen 2003)

Diagnoses / SASData (1992 - 2004)

Opera ja Toti (tiedot alkaen 1994)

Qpati (tiedot alkaen 1993);

Radu (tiedot alkaen 1996)

Aria (tiedot alkaen 1997)

WebMarela (tiedot alkaen 2004)

TYKSLAB (tiedot alkaen 2005)

Mama (1995 - 2007)

Sairaalainfektiot (tiedot alkaen 2005)

Medikro/spirometria (tiedot alkaen 2006)

Laskutuspäätökset/käyntien ja osastohoitojen sekä niillä tehtyjen suoritteiden hinnat (tiedot alkaen 2012)

Pediator (tulossa käytettäväksi myöhemmin)

Datainnehåll bl.a.

 • Demografidata
  • Kön, födelsetid, dödsdatum
  • Hemkommun och kotisairaanhoitopiiri
  • Modersmål och yrke
 • Vård på avdelning
  • Vårdenhet, avdelning, ankomstsätt, start- och slutdatum för vården
  • Varifrån patienten kommit, var fortsätter eventuell vård
  • ICD10-diagnos(er)
 • Besök i öppna vården
  • Enhet och avdelning
  • ICD10-diagnos(er)
 • Diagnostiska och terapeutiska åtgärder
 • Cytologiska prov, biopsier och vävnadsprov
  • Anamnes och patologens utlåtande
  • Snomed M- ja T-klassificering
 • Bilddiagnostik
  • Anamnes, radiologens utlåtande och bilder
 • Neurofysiologiska undersökningar
  • Anamnes och neurofysiologens utlåtande
 • Strålterapi
  • Fraktioner???
  • Total dos
 • Medicinering
  • Medicinering under avdelningsvård
  • Cancermediciner
  • Immunologisk vård
  • E-recept
 • Laboratorieundersökningar, numeriska
  • Resultat och patientens referensvärden
 • Vårdtabeller
 • Narrativ sjukdoms- och vårdjournal
 • Sjukhusinfektioner
 • Spirometri
 • Demografiatiedot
  • Sukupuoli, syntymäaika, kuolinaika
  • Kotikunta ja kotisairaanhoitopiiri
  • Äidinkieli ja ammatti
 • Osastohoidot
  • Toimipiste, erikoisala, tulotapa, hoidon alkamis -ja päättymisaika
  • Mistä potilas tullut, minne siirtynyt
  • ICD10-diagnoosit
 • Avohoitokäynnit
  • Erikoisala ja toimipiste
  • ICD10-diagnoosit
 • Diagnostiset ja terapeuttiset toimenpiteet
 • Sytologiset näytteet, biopsiat, leikkauspreparaatit
  • Esitiedot ja patologin lausunto
  • Snomed M- ja T-luokituksen
 • Kuvantamistutkimukset
  • Esitiedot, radiologin lausunto ja kuvat
 • Neurofysiologiset tutkimukset
  • Esitiedot ja neurofysiologin lausunto
 • Sädehoidot
  • Fraktiot
  • Kokonaisannos
 • Lääkehoidot
  • Osastohoitojen aikana annetut lääkehoidot
  • Syöpälääkkeet
  • Immunologiset hoidot
  • Sähköiset reseptit
 • Laboratoriotutkimukset, numeeriset
  • Tulokset ja potilaskohtaiset viitearvot
 • Hoitotaulukot
 • Narratiivinen sairaus- ja hoitokertomus
 • Sairaalainfektiot
 • Spirometria - keuhkojen toimintakoe

KONTAKTA OSS

AURIA DATATJÄNSTER

Kliniska datatjänster / ÅUCS TE6
PB 52, 20521 Åbo

050 578 0815

ktp(at)tyks.fi

Ansökningar om forskningstillstånd och uppdrag
Skickas till forskningscentralen TurkuCRC

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.