Vad är Auria Datatjänster?

Auria Datajänster bildades år 2018 när Auria och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts Kliniska Datatjänster gick tillsammans. Vi betjänar våra uppdragsgivare med högkvalitativ data.

Forskningen kan dra stor nytta av patientdata. Informationen är som sådan svår att utnyttja för utveckling av vårdmetoder och för forskning. Auria Datatjänster har som uppgift att samla in, harmonisera och upprätthålla Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts kliniska patientuppgifter, så att uppgifterna är användbara för experter och forskare.
Vi erbjuder våra tjänster även i Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Auria Datatjänster verkar under Forskningscentralen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Nya dataskyddsregler enligt GDPR

EUs direktiv GDPR (General Data Protection Regulation) kom i kraft den 24.5.2016, och har en övergångstid till 25.5.2018. De centrala punkterna i direktivet är:

  • Säkra att personuppgifter hanteras enhetligt och säkert i hela EU
  • Öka förtroendet för digitala tjänster
  • Datasäkerheten inbyggd i processerna
  • Större rättigheter för den registrerade personen

Våra mål


ÅUCS har som första universitetssjukhus i Finland grundat en klinisk biobank och en avdelning för datatjänster.
Vi gör det möjligt för ÅUCS att bli ledande i Finland i att tillämpa knowledge management i praktiken, med högkvalitativa, effektiva och trygga vårdprocesser både gällande ekonomi och hälsa.

Vi utvecklar även metoder där patienten kan delta aktivare i att planera sin egen vård, och jämföra alternativ för patienter "som liknar mig".

Sist, men inte minst bidrar vi till att ÅUCS kan rekrytera toppexperter genom att erbjuda dem en unik omgivning för forskning och utveckling inom precisionsmedicin.

Uppgifter

ÅUCS Kliniska datatjänster (KTP) erbjuder patientinformation till vetenskaplig forskning, styrning av vårdprocessen, utveckling och kvalitetssäkring. Vi erbjuder även konsulttjänster gällande informationssökning, -hantering och analys.
Vi stöder forskningen och möjliggör kunskapsbaserad ledning av ÅUCS.

KTP är länken mellan forskare och patientdata; Forskaren har tillgång till uppdaterad och noggrann information utan att patienternas datasekretess äventyras. KTP följer god forskningssed och vetenskapsmetodik, och utvecklar bl.a. principer för datasekretess i registerundersökningar.
Vi erbjuder även forskningstjänster, bland annat om vårdens påverkan, bästa vårdmetoder och möjliga skador. Tillförlitlig information och statistik kan också användas som beslutsunderlag. Man kan till exempel identifiera högriskpatienter bättre än tidigare och styra vården noggrannare.

Alla sjukdomar blir småningom sällsynta!

Vanliga folksjukdomar som kranskärlssjukdomar, högt blodtryck, astma eller bröstcancer är så kallade paraplydiagnoser. När vi lär oss mer om sjukdomarnas mekanismer på molekylnivå kan vi dela in dessa sjukdomar i noggrannare diagnoser, och så småningom kommer morgondagens precisionsmedicin att behandla dem effektivare.

Framtidens precisionsmedicin.

Klassisk medicin är reaktiv, dvs. den är specialiserad på att bota sjukdomar. Framtidens precisionsmedicinvetenskap koncentrerar sig på att upprätthålla hälsan, förebygga sjukdomar och precisionssjukvård för den unika patienten


Vi har tillsammans med VTT byggt en databas- och servermiljö som möjliggör forskningssamarbete med externa forskare med bibehållen datasäkerhet. Inom Isaacus-projektet (2016-17) har vi utvecklat bl.a. ett grafiskt gränssnitt för uppföljning av vårdprocesser. Mätarna uppdateras enligt användarnas behov. I samarbete med HUS och KYS utvecklar vi en snabbare och mer automatiserad datalagring, vilket möjliggör nära på realtidsuppdatering av mätarna och big data-analys av patientinformation från monitorerande system, omik och radiologi.

Alla patienter är forskningspatienter!

Systembiologins utveckling har gett nya insikter i människans biologi och kunskap om sjukdomars uppkomst. Utvecklingen har möjliggjort s.k. precisionsmedicin.
Vi lär oss något av varje patient via uppföljning och patientdata, på så sätt kan vi ge bättre och exaktare vård varje dag.

Personal


Turku

Päivi Rautava

Päivi Rautava

Forskningsöverläkare

paivi.rautava(at)tyks.fi

Arho Virkki

Arho Virkki

Auria IT-huvudarkitekt

+358 50 326 2869

arho.virkki(at)tyks.fi

Anna Hammais

Anna Hammais

Dataintegrationschef

Juha Varjonen

Juha Varjonen

Data manager

Tommi Kauko

Tommi Kauko

Biostatistiker

Minna Blomster

Minna Blomster

Biobank data director

+358 50 438 6087

minna.blomster(at)tyks.fi

Antti Yli-Karhu

Antti Yli-Karhu

IT-planerare

Perre

Per-Erik Gustafsson

IT-planerare


KONTAKTA OSS

AURIA DATATJÄNSTER

Kliniska datatjänster / ÅUCS TE6
PB 52, 20521 Åbo

050 578 0815

ktp(at)tyks.fi

Ansökningar om forskningstillstånd och uppdrag
Skickas till forskningscentralen TurkuCRC

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.